کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 02 شهريور 1398
 

الهی ، روا مدار که پنهان ما از پیدای ما ناستوده تر باشد و در ورای صورت زیبایمان سیرتی نهفته باشد.. پیرهرات
 

خوش آمدید


الهی ، روا مدار که پنهان ما از پیدای ما ناستوده تر باشد و در ورای صورت زیبایمان ، سیرتی زشت نهفته باشدخواجه عبدالله انصاری

ساعت
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  5 نفر
تعداد بازدید :  136867 نفر
   چارت سازمانی

گروه :  مدیریت
نام :  تقی حسین زاده
ایمیل : 
سمت :  مدیر
تلفن :  09112113726
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی :  32075758
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونین
نام :  مرتضی بابایی
ایمیل : 
سمت :  معاون آموزشی
تلفن :  09111141934
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  32076021
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونین
نام :  رحمت اله فرحی
ایمیل : 
سمت :  معاون عمومی
تلفن :  09112159949
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  32076021
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونین
نام :  شهریاربیژنی
ایمیل :  shahryarbijani@yahoo.com/shahryarbijani@gmail.com
سمت :  معاون فناوری واطلاعات
تلفن :  09112148743
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  32076107
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونین
نام :  علی اله قلی پور
ایمیل :  aagholipour@gmail.com
سمت :  معاون آموزشی
تلفن :  09112113194-09204201194
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  01132076021
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  لیسانس حسابداری


گروه :  معاونین
نام :  مجیدحسن پور
ایمیل : 
سمت :  معاون اجرایی
تلفن :  09112134523
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  سرپرستان
نام :  سیدمحمدحسینی
ایمیل : 
سمت :  سرپرست خوابگاه
تلفن :  09117862713
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  عادل امینی
ایمیل : 
سمت :  دبیرعلوم تجربی
تلفن :  09112159434
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  علی محمدفلاحتی
ایمیل : 
سمت :  مشاور
تلفن :  09112165243
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  وحیدچراتی
ایمیل : 
سمت :  دبیرریاضی
تلفن :  09112112297
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  عیسی حسن نیا
ایمیل : 
سمت :  دبیرزبان انگلیسی
تلفن :  09111154093
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  شهرام حسن نیا
ایمیل :  shahramhasannia@gmail.com
سمت :  دبیردینی،عربی وقرآن
تلفن :  09112152158
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  کرم زاهدیان
ایمیل : 
سمت :  دبیرریاضی
تلفن :  09112163705
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  بهزادعلیزاده
ایمیل : 
سمت :  دبیردینی،عربی وقرآن
تلفن :  09112144866
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  عبدالله عابدی
ایمیل : 
سمت :  دبیردینی،عربی وقرآن
تلفن :  09112149160
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  علی صلاحی
ایمیل : 
سمت :  دبیرادبیات
تلفن :  09113143522
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  اسماعیل کرامت
ایمیل : 
سمت :  دبیرعلوم تجربی
تلفن :  09354181171
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  حسن احمدپور
ایمیل : 
سمت :  دبیرعلوم اجتماعی
تلفن :  09112157073
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  آیت الله میدانسری
ایمیل : 
سمت :  دبیرکاروفناوری
تلفن :  09112155946
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  رمضان باباپور
ایمیل : 
سمت :  دبیر ادبیات
تلفن :  09112113189
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  حسینعلی حیدری
ایمیل : 
سمت :  دبیرریاضی
تلفن :  09113143964
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اساتید
نام :  عبدالکریم اکبرپور
ایمیل : 
سمت :  دبیرهنر
تلفن :  09111174608
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  خدمتگزاران
نام :  اسماعیل رضایی
ایمیل : 
سمت :  خدماتی
تلفن :  09353981661
تحصیلات :  فوق دیپلم
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  خدمتگزاران
نام :  ابراهیم تقی زاده
ایمیل : 
سمت :  خدماتی
تلفن :  09117437604
تحصیلات :  دیپلم
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :